بازدیــــد مــــعاون ســــیاسی، امنـــیتی واجتــــماعی فـــرمانـــداری نیمـــــروز از دو جایـــگاه ســـوخــــت درایـــــن شـــــهرســـــــتان

بازدیــــد مــــعاون ســــیاسی، امنـــیتی واجتــــماعی فـــرمانـــداری نیمـــــروز از دو جایـــگاه ســـوخــــت درایـــــن شـــــهرســـــــتان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز مهندس قزاقی معانت سیاسی، امنیتی واجتماعی فرمانداری با هــــدف بررســــی وضـــــعیت ســـــوخـــت در جایـــــگاه هــــا ونــــحوه خــــدمــــات رســـــانی آنــــــان بـــــه شــــهروندان از پمپ بنزین شهید ژیانی و پمپ بنزین کردتمندانی بازدید نمودند.
۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۱:۰۶
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نیمروز |