دیدار حاج آقا اشرفیان امام جمعه محترم شهرستان نیمروز بهمراه اعضای شورای اداری با حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز وتبریک هفته دولت

دیدار حاج آقا اشرفیان امام جمعه محترم شهرستان نیمروز بهمراه اعضای شورای اداری با حاج آقا راهداری فرماندار محترم شهرستان نیمروز وتبریک هفته دولت
۲ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۵۹
روابــــط عــــمومی فـــرمـــانـــــداری شهــــرســــتان نیمـــــروز |