نشست مهندس قزاقی با اعضای شورای اسلامی بخش و شورای اسلامی شهرک گلخانی با تعدادی از مالکین در محل بخشداری صابری و پیگیری امورات محوله

نشست مهندس قزاقی با اعضای شورای اسلامی بخش و شورای اسلامی شهرک گلخانی با تعدادی از مالکین در محل بخشداری صابری و پیگیری امورات محوله
۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۱۴