بخشداری صابری

 

بخشدار صابری:

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تحصیلات

حمید رضا اربابی

بخشدار صابری

لیسانس علوم سیاسی