بخشداری مرکزی

 

بخشدار مرکزی:

 

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

تحصیلات

مرتضی شهرکی

بخشدار مرکزی

فوق لیسانس علوم سیاسی